(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Grudzień u Meteorków

Z KALENDARZA 6 – LATKA

27.11.2023 – 01.12.2023
ZABAWY W TEATR

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej,
– wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści,
– zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów,
– doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi,
– kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości,
– wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”,
– poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych.

04.12.2023 – 08.12.2023

KULINARNE CIEKAWOSTKI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania,
– kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku
sprzątania po posiłku,
– wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji,
– kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów,
– wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza,
– doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”,
– kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6,
– wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „r”, „R”.

11.12.2023 – 22.12.2023
MAGIA ŚWIĄT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania,
– doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa,
– kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia,
– kształtowanie postawy troski wobec zwierząt,
– wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości
– kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie,
– kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach,
– kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy,
– wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia.

27.12.2023 – 29.12.2023
ZEGARY I KALENDARZE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych
– doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń,
– kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter,
– kształtowanie pojęcia liczby „siedem”, poznanie cyfry 7,
– zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności.