(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Maj u Meteorków

Z KALENDARZA 6 – LATKA

06.05.2024 – 10.05.2024
PODRÓŻE PO EUROPIE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi,
– doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną,
– doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich,
– doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni.

13.05.2024 – 17.05.2024
WIOSENNE BARWY I DŹWIĘKI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych,
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin,
– poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką,
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę,
– poszerzanie znajomości liter – litery „ł”, „Ł”.

20.05.2024 – 24.05.2024
W RODZINNYM KRĘGU

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych,
– doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania,
– kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych,
– doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”.

27.05.2024 – 31.05.2024
PRAWA WSZYSTKICH DZIECI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby,
– kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym,
– wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu,
– kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje,
– poszerzanie znajomości liter – litery „h”, „H”.