(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Maj u Marsjan

Z KALENDARZA  5-latka

06.05.2024 – 10.05.2024

Co w trawie piszczy?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki i jej mieszkańców.
• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.

13.05.2024 – 17.05.2024

Kim mogę zostać, gdy dorosnę?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia
• Rozbudzanie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie ich społecznego znaczenia
• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych
• Uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań

 

20.05.2024 – 24.05.2024

Moja rodzina

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
• Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków
i związanych z tym obowiązków
• Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie
• Uwrażliwianie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi

27.05.2024 – 31.05.2024

Jak mądrze korzystać z technologii?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartość i zagrożenia
• Wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania programów telewizyjnych
• Poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie
• Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów