(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Kwiecień u Kosmonautów

Z KALENDARZA 4-, 5-, 6-LATKA

 

02.04.2024 – 05.04.2024

Ekologiczny świat

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie postaw, nawyków i zachowań proekologicznych.
– Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego.
– Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości.
– Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów.
– Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów i toreb ekologicznych.
– Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania.
– Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin.

 

6-latki:

– wie na jakie produkty przetwarzana jest makulatura,
– zna ikony symbolizujące recykling,
– doskonali umiejętność stosowania znaków <,>,=
– samodzielnie układa zadania z treścią,
– odczytuje wyrazy,
– układa wyrazy z poznanych liter.

 

08.04.2024 – 12.04.2024
Historia ukryta w legendach

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

-Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju.
– Zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami.
– Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków wybranych miast.
– Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem.
– Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
– Zachęcanie do inscenizowania polskich legend.

6-latki:

– poznaje zapis graficzny głoski ł,
– rozpocznaje literę ł wśród innych liter,
– pisze litery po śladzie.

 

15.04.2024 – 19.04.2024
Świat dla odważnych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania swoich stanów emocjonalnych.
– Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
– Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych.
– Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności.
– Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań.
– Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężania.
– Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.
– Ustalanie ciężaru przedmiotów.
– Doskonalenie orientacji w przestrzeni.

6-latki:

– poznaje zapis graficzny głoski f,
– rozpoznaje literę f wśród innych liter,
– pisze litery po śladzie,
– poznaje znak „-” i wyznacza wynik odejmowania,
– rozpoznaje emocje po wyrazie twarzy.

22.04.2024 – 26.04.2024
Łąka pełna życia

                             Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach,
– Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.
– Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową.
– Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.
– Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
– Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.
– Zdobywanie doświadczeń w planowaniu i realizacji zespołowego projektu albumu.
– Doskonalenie umiejętności odejmowania.

                            6-latki:

– poznaje zapis graficzny głoski j,
– czyta sylaby i wyrazy z literą j,
-prawidłowo przelicza elementy na obrazku i przyporządkowuje im
odpowiednią cyfrę,
– porównuje liczebność zbiorów wykorzystując odpowiednie
znaki matematyczne.

29.04.2024 – 30.04.2024
Majowe święta

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie poczucie tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych.
-Poznanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie.
-Rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny.