(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Grudzień u Kosmonautów

Z KALENDARZA 4-, 5-, 6-LATKA

04.12.-08.12.2023 r.

Moje zainteresowania

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci,
– stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa,
– kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań,
– dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych,
– rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne zjawiska fizyczne

6latki:  

– „Litera D”- poznanie graficznego zapisu głoski „d”,
– rozpoznawanie litery d wśród innych liter,
– odczytywanie sylab,
– pisanie liter po śladzie

 

11.12.-15.12.2023 r.

Zgoda wszystkim potrzebna

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów,
– doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych,
– wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych,
– budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej,
– rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych,
– tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,
– rozwijanie twórczej ekspresji słownej

 

6-latki:

– „Litera Y”- poznanie graficznego zapisu litery y,
– pisanie litery po śladzie,
– odczytywanie sylab,
-„Cyfra 8”- poznanie graficznego obrazu cyfry 8,
– doliczanie do ośmiu,
– odczytywanie liczby kropek na kostce,
– łączenie właściwej liczby kropek na geoplanie

18.12.-22.12.2023 r.

Choinkowe czary

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu do świąt,
– rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej oraz regionalnej,
-doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami

6-latki:

–  „Litera B” -poznanie graficznego zapisu litery B,
– rozpoznawanie głoski b wśród innych liter,
-„Cyfra 9”- rozpoznawanie cyfry 9,
– przeliczanie na konkretach w zakresie 9,
– porównywanie długości elementów,
– szeregowanie elementów od najdłuższego do najkrótszego

27.12.-29.12.2023 r.

Zimowy czas-zabawy czas

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– utrwalanie wiedzy na temat pór roku i ich cykliczności,
– wdrażanie do ustalania położenia elementów na kartce,
– wdrażanie do poprawnego budowania dłuższych wypowiedzi w czasie przeszłym