(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Zasady funkcjonowania przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Toruniu jest placówką publiczną, nieferyjną, zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów:
– 1 oddział 3-latków
– 1 oddział 4-latków
– 1 oddział 5-latków
– 1 oddział 6-latków
– 2 oddziały mieszane (3,4-latki; 4,5,6-latki)

Ilość dzieci w oddziale – 25, łączna ilość dzieci w przedszkolu – 150.

Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwa wakacyjna jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

Zasady funkcjonowania przedszkola są ujęte w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: