(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Toruniu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, zaliczaną do sektora finansów publicznych.

Organem prowadzącym przedszkole jest: Gmina Miasta Toruń

Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne:

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2015 .r poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010.) i akty wykonawcze do tej ustawy.

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – tekst jednolity  (Dz. U. z 2016 poz. 1379 z późn. zm.).

– Statut Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: